• Köp gaýtalanýan soraglar?

WALÝUTA  KURSY
Ady Alyş Satyş
USD 3.4913 3.5175
Howa maglumaty


27.01.2015ý. Manadymyzyň hümmetine guwanýarys
     Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda Garaşsyz, baky Bitarap türkmen döwletimiz taryh üçin uzak bolmadyk wagtyň içinde örän ýokary sepgitlere ýetdi. Bu öz gezeginde Hormatly Prezidentimiziň ykdysady syýasatynyň öňden görüjilikli, akyl- paýhasa ýugrulan açyk-aýdyň, nusgalyk syýasatdygyny hakykat ýüzünde subut etdi.

15.01.2015ý. 2015-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda geçirlen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden.
     2014-nji ýylyň jemleri boýunça möhüm maliýe resminamasy- ýurdumyzyň Döwlet býujeti üstünlikli ýerine ýetirilip, zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda we doly möçberde maliýeleşdirildi.

30.12.2014ý. TÄZE ÝYL GUTLAGY!!!
     Türkmenistan Döwletimizde halkymyz her ýyl Täze ýyl baýramçylygyny uly şatlyk-şowhun bilen garşy alýar. Türkmen halkymyz ýurdumyzyň mundan beýläkde ösüş gazanmagyny, yzygiderli ýagdaýda rowaçlygyň täze belentliklerine ýetmegini, şeýle hem maksatlarynyň başa barmagyny hut Täze ýyl bilen baglanyşdyrýarlar. Taryhyň sahypalaryna girýän 2014-nji ýylda milli we dünýä derejesinde täsirli we möhüm ähmiýetli wakalaryň sazlaşygy we many-mazmuny biziň ähli umyt arzuwlarymyzyň amala aşyryljakdygyna ynamymyzy artdyrýar, çünki biz täsin galdyrýan döwürde we ajaýyp ýurtda ýaşaýarys, biziň ýurdumyzda raýatlarymyzyň abadançylygy Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan esasy ugry hasaplanýar.

28.12.2014ý. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýylyň öňüsyrasyndaky dabaralara gatnaşdy
      2014-nji ýylyň 26-njy dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýaş türkmenistanlylar bilen Aşgabadyň özboluşly, owadan binalarynyň biri hasaplanýan “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdylan ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanynda Täze ýyl baýramçylygyna bagyşlanan dabara gatnaşdy. Bu ýerde paýtagtymyzdaky we ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndaky mekdepleriň okuwçylary ýygnandylar. Döwlet Baştutanymyz çagalary Täze ýyl bilen mähirli gutlap, ýaş türkmenistanlylara jan saglygyny, okuwda üstünlikleri, bagtyýarlygy we isleg-arzuwlaryň hasyl bolmagyny arzuw etdi.

04.12.2014ý. Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýolunyň açylyş dabarasy
      2014-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň we Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň gatnaşmagynda Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýolunyň açylyş dabarasy boldy.

03.12.2014ý. Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary hakynda
      2014-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýew Türkmenistana resmi saparynda boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň arasynda ikiçäk gepleşikler geçirildi. Ikiçäk duşuşykdan soňra gepleşikler giňeldilen mejlisde dowam etdirildi. Türkmenistanyň Prezidenti ýokary derejede geçen duşuşykda Türkmenistan bilen Gazagystanyň syýasy, ykdysady, medeni gatnaşyklarynyň ösýändigini nygtady. Saparyň barşynda ýokary derejede gepleşikler geçirildi. Onda asyrlaryň dowamynda mizemez dostluk we doganlyk gatnaşyklary bilen bagly bolan goňşy döwletleriň we olaryň halklarynyň arasyndaky netijeli syýasy gatnaşyklary has-da ösdürmäge, söwda-ykdysady gatnaşyklary we däbe öwrülen medeni-gumanitar gatnaşyklary giňeltmäge täze itergi berdi.

31.10.2014ý. MILLI MANAT – ÝURDUMYZYŇ YKDYSADY ÖSÜŞINIŇ GIREWI
      Milli manadymyz döwletimiziň möhüm özbaşdaklygynyň alamatlarynyň biridir. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Biziň baş maksadymyz halkymyzyň bol-elin durmuşda ýaşamagyny üpjün etmekden ybaratdyr. Munuň üçin ykdysatyýetimizi has-da ösdürmelidiris”, diýen gymmatly sözlerinden ugur alyp, döwletimiziň aýratyn pul birliginiň bolmagy ýurdumyzyň özbaşdak pul-karz syýasatyny ýöretmegine, ykdysady özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna mümkinçilik berýär. Milli pul birligimiziň hümmetiniň ýokarlanmagy döwletimiziň ösüşiniň ykdysady görkezijileri bilen berk baglanyşykly bolup durýar.

24.10.2014ý. HÜMMETLI MILLI MANADYMYZ 21 ÝAŞAÝAR
      Garaşsyzlyk ýyllary içinde mundan 21 ýyl ozal 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda türkmeniň milli manadynyň dolanyşyga girizilmegi, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan ajaýyp wakalaryň biri boldy. Türkmenistanyň milli manadynyň dolanyşyga girizilmeginiň örän uly syýasy ähmiýetiniň barlygyny aýratyn bellemek gerek. Şeýle-de milli manat ýurdumyzyň ykdysady howpsyzlygynyň iň bir möhüm sütünleriniň biridir.

24.10.2014ý. Garaşsyz Türkmenistan – beýik özgertmeleriň ýurdy
      Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halky Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda we tagallalary netijesinde düýpli ykdysady, syýasy we medeni özgertmeleri yglan etdi hem-de bu özgertmeler halkyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmakda, Türkmenistan Watanymyzyň halkara abraýyny artdyrmakda oňyn netijeleri berdi. Döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze milli ykdysady ulgamy döretmek türkmen Lideriniň başyny başlan progressiw özgertmeler maksatnamasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Amala aşyrylýan özgertmelerde milli ykdysadyýetimiziň bank ulgamyna hem mynasyp orun degişlidir. Milli pulumyzyň döredilmegi ýurtda özbaşdak durmuş-ykdysady syýasatyny alyp barmaga, bazar gatnaşyklaryna bökdençsiz tapgyrlaýyn geçmäge zerur şertleri döretdi.

23.10.2014ý. Mukaddes Garaşsyzlygyň bosagasynda
      Watanymyzda hormatly Prezidentimiz Mähriban hem Gahryman arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe günlerimiz, aýlarymyz, ýyllarymyz üstünlikden üstünlige beslenýär. Türkmen halky bu gün ýollar, köprüler, binalar, desgalar, oba-şäherler gurýar. Gurulýan ýollar-dostluk ýollary, köprüler–dosty-dosta, dogany-dogana, kalby-kalba gowşurýan köprüler, binalarymyz, desgalarymyz şu günüň ösüş-özgerşikleriniň nyşany, gurýan oba-şäherlerimiz eşretli döwranyň-Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň rowaçlygynyň alamatydyr.

20.10.2014ý. Ýurdumyzda toýlar-toýa ulaşýar!
      Miweleriň içinde iň süýji bişýäni, gülleriň arasynda has owadanlary bolýar. Oktýabr aýy bolsa biziň üçin iň süýji miweleriň bişýän, iň owadan gülleriň açylýan iň bir mukaddes aýydyr. Çünki bu aýda biziň halkymyza hem ömrümize erkinligiň müdimi şuglasyny saçan mukaddes Garaşsyzlygymyza eýe bolduk. Garaşsyzlyk biziň şan-şöhratymyzdyr, mertebämizdir, beýik mukaddesligimizdir. Garaşsyzlyk halkymyzyň baş baýramydyr. Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni ata-babalarymyzyň kalplarynda beslän iň asylly arzuwlarynyň amala aşandygynyň, özbaşdaklygyň, özygtyýarlylygyň, erkinliginiň baýramydyr. Şonuň üçin bu baýram indi 23 ýyl bäri giňden we dabaraly toýlanýar. Hormatly Prezidentimiz: “Garaşsyzlyk güni pähim paýhasly, zehinli, zähmetsöýer halkymyzyň döredijilikli ruhyny öz içine alýan, köňüllerimize buýsanç, kalbymyza mähir paýlaýan hem-de aýratyn taryhy many-mazmuna, uly ähmiýete eýe bolan baş baýramymyzdyr” diýip belleýär.

05.10.2014ý. Hoş geldiň ilime Gurban baýramy
      Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ruhlandyryjysy hormatly Prezidentimiziň çäksiz aladasy netijesinde gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýan türkmen halkynyň milli däp-dessurlary giň gerime eýe boldy. Ýurt baştutanymyzyň saýasynda ýurdumyzyň her bir güni toý baýrama beslenýär. Nowruz baýramy, Gadyr gijesi Oraza baýramy ýaly milli senelerimiziň sanawyna girýan Gurban baýramy durmuşymyza mäkäm ornaşdy. Gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan Mukaddes Gurban baýramy ähli musulman halklaryň däp-dessurlaryna çuň ornaşandygy üçin olar bu baýramçylygy her ýylda özboluşly belläp geçýärler. Gurban baýramy dünýä halklaryny ýakynlaşdyrýar, olaryň gatnaşyklaryny has-da ýokary derejä göterýän belent sepgitlere tarap täze ýollary açýar.

04.09.2014ý. Oba düýpli özgerýär
      Hormatly Prezidentimiziň beýik başlangyçlary bilen indi alty ýyldan gowrak wagt bäri üstünlikli amala aşyrylýan “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyny” yzygiderli durmuşa geçirmekde uly öňegidişlikler gazanylýar. Şu ýylyň 4-nji aprelinde ýurdumyzda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Oba Milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişini has-da güýçlendirmek barada giňişleýin gürrüňler edildi. Häzirki wagtda welaýatlarymyzda düýbi tutulan täze şäherçede we obada alnyp barylýan gurluşyk işleri giň gerimliligi bilen göwnüňi galkyndyrýar.

17.07.2014ý. Bank ulgamynda logistikanyň ösüşi
      Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011-2030-njy ýyllar üçin Döwlet Maksatnamasynyň strategik maksadynda ýurduň pul-karz ulgamynyň (maliýe-karz infrastrukturasy) döwrebaplaşdyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Maliýe-karz edaralarynyň ulgamynda esasy orny täjirçilik banklary eýeleýär.

20.03.2014ý. Diyarda ýaňlanýar Nowruzyň waspy
      Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwrüniň ruhlandyryjysy Hormatly Prezidentimiziň çäksiz aladasy netijesinde gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýan türkmen halkynyň milli däp-dessurlary giň gerime eýe boldy. Mukaddes Gurban baýramy, Oraza baýramy, Gadyr gijesi ýaly milli senelerimiziň sanawyna girýän Nowruz baýramy durmuşymyza mäkäm ornaşdy. Nowruz baýramy biziň halklarymyzy ýakynlaşdyrýar, gatnaşyklarymyzy has-da ýokary derejä göterýän belent sepgitlere tarap täze ýollary açýar. Mukaddes Nowruz baýramy ruhy we taryhy – medeni umumylyklarymyzy beýan edýän ajaýyp baýramdyr. Bu baýramda biz şöhratly pederlerimiziň beyik ynançlaryny we dünýägaraýyşlaryny, asyrlaryň dowamynda kämilleşip gelen medeni we ruhy mirasyny görýäris.

01.11.2013ý.
Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärlerine we ähli halkyna
Hormatly bank ulgamynyň işgärleri!
Eziz watandaşlar!
      Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ykdysady ösüşleriniň we üstünlikleriniň nyşany bolan milli manadymyzyň dolanyşyga girizilmeginiň 20 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

30.10.2013ý. Türkmeniň milli manady
     Beýik Garaşsyzlygymyzyň 22 ýyly üçinde ýurdumuzda asyra barabar işler edildi. Mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyz biziň milli medeniýetimizi, sungatymyzy, däp-dessurlarymyzy gaýtaryp berdi. Ýurt Garaşsyzlygyny gazanyp, erkinlikde zähmet çekip, eşretli durmuşda ýaşaýan halkymyzyň agzybirligi, ýurt asudalygy Garaşsyz döwletimiziň binýadyny has-da berkitdi.

25.10.2013ý. Garaşsyzlyk we türkmen milli manady
     Watanymyzyň şanly Garaşsyzlygynyň 22-ýyllyk baýramyny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylamak üçin hyjuwly, joşgunly zähmet çekýän halkymyz, milli Liderimiziň öňe süren döwürleýin we uzak möhletleýin maksatnamalarynyň çäklerinde amala aşyrylýan ägirt uly işleriň şaýady bolýar. Ösüşleriň täze tapgyry bolan Berkarar döwletimizň bagtyýarlyk döwri hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeleriň we beýik işleriň döwrüdir.

25.10.2013ý. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 22 ýyllyk baýramçylygyna
      Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz Diýarymyz ähli ugurlarda belent ösüşlere beslenýär. Bu amala aşyrylýan il-ýurt bahbitli özgertmeler döwletimiziň ykdysadyýetiniň depginli ösüşi, ýurt baştutanymyzyň oňden görüjilikli syýasy we ykdysady maksatnamalarynyň amala aşyrylmagy netijesinde gazanyldy.

23.10.2013ý. TÜRKMEN MANADYNA - 20 ÝYL
      Türkmenistanyň ykdysady – maliýe ösüşleriniň yzygiderli we durnukly häsiýeti ýurdumyzda bu ugurda durmuşa geçirilýän örän uly we düýpli özgertmeleriň netijeleri bilen gazanylýar. Türkmenistanyň hormatly Prezidenti çykyşlarynda ykdysadyýetiň sazlaşykly we ýokary depginli ösüşini üpjün etmegiň wajyp şerti hökmünde ýurtda maliýe-bank ulgamynda özgertmeleri çuňlaşdyrmagyň zerurdygyny nygtaýar.

21.10.2013ý. BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE TOÝLAR TOÝA ULAŞÝAR TÜRKMEN ILIMDE
      Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly başlangyçlary bilen Türkmenistan döwleti 2013-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda taryh üçin uly bolmadyk 22 ýyllyk ýubileý toýuny toýlaýar. Bu ýylyň depgini, gadamy has batly. Ol uly we şanly senelere baý ýyl. Munuň şeýledigine şu ýylyň ilkinji günlerinden ykdysady, syýasy we medeni babatda gazanýan netijelerimiz hem doly güwä geçýär.

19.09.2013ý. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzda “elektron hökümet” we “maglumat-aragatnaşyk” tehnologiýalary giňden ornaşdyrylýar
      Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda örän köp özgertmeler bolup geçýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzda “elektron hökümet” we “maglumat-aragatnaşyk” tehnologiýalary ornaşdyrylýar hem-de güni saýyn ösýär.

13.09.2013ý. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwrebap hünärmenleri taýýarlamak işine uly üns berilýär
        - Ýurdumyzyň ylmy kuwwaty onuň halkara abraýynyň nyşanydyr, milli baýlygymyzyň aýrylmaz bir bölegidir, berkarar döwletimiziň geljekki üstünlikleriniň berk binýadydyr.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow

30.08.2013ý. Welosiped sürmegiň saglyga peýdasy
      Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen şu ýylyň iýun aýynda tassyklanan “Türkmenistanda 2013-nji 2017-nji ýyllarda welosiped sportuny ösdürmegiň maksatnamasy” durmuşa geçirilýär.

22.08.2013ý. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň Bank syýasaty
      Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Watanymyzda ähli ugurlar boýunça ösüş ýoly uly depginlerde ugur alýar.

07.08.2013ý. Täjirçilik başlangyçlarynda hereket edýän kärhanalaryň maliýesi hakynda
       Kärhananyň maliýe serişdeleri-maliýe borçnamalaryny ýerine ýetirmek, önümçilige harajatlary amala aşyrmak we işleýänleri ykdysady taýdan höweslendirmek üçin niýetlenilen hojalygy ýöredýän birliklerde bar bolan pul girdejileri we gelip gowuşýan serişdeleri.

22.07.2013ý. Bagtyýarlyk döwründe Daýhanbankynyň Bereket etrap şahamçasynyň alyp barýan işleri barada.
        Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň milli ykdysadyýetini has-da kuwwatlandyrmak barada hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz aladalary netijesinde döwlet tarapyndan ähli ugurlar bilen bir hatarda oba hojalyk pudagyna hem-de maliýe we bank ulgamyna yzygiderli goldaw berilýär. Ýurdumyzyň oba hojalygynyň öňünde durýan esasy wezipeleriň biri hem ilat üçin zerur bolan azyk önümlerini öndürmeklik bolup durýar. Ýaňy-ýakynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň ýygnagynda hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmek bilen baglanyşykly birnäçe meselelere seredildi we degişli kararlar kabul edildi.

29.03.2013ý. Önümçilige uly badalga
        Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda bank ulgamy milli ykdysadyýetimiziň ösmeginde wajyp ugurlaryň biri hökmünde kämilleşdirilip häzirki döwürde ýurdumyzda halkara ülňelere gabat gelýän bank ulgamy döredildi.

28.03.2013ý. Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň il-ýurt bähbitli alyp barýan durmuş-ykdysady reformalaryny amala aşyrmakda Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankynyň Balkan welaýat dolandyrmasynyň alyp barýan işleri barada
        Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň milli ykdysadyýetini has-da kuwwatlandyrmak barada Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň ýadawsyz aladalary netijesinde döwlet tarapyndan ähli ugurlar bilen bir hatarda maliýe we bank ulgamyna yzygiderli goldaw berilýär.

18.03.2013ý. BERKARAR WE BAGTYÝAR DÖWLETIŇ NOWRUZ BAÝRAMY
        Nowruz baýramy öz gözbaşyny halkymyzyň köp asyrlyk şöhratly taryhyndan alyp gaýdýar. Nowruz uzak ýyllaryň dowamynda biziň halkymyzýň ruhy kämilligini atalarymyzyň ýürek mährini enelerimiziň söýgüsini özüne siňdirip, häzirki döwürde diňe bir täze durmuşyň başlanýandygyny, tebigatýň janlanýandygyny, baharyň gelendigini buşlaman eýsem, türkmen halkynyň milli häsiýetleri bolan ahlak gylyklaryny, hoşniýetliligi we halkyň kalbynyň nuryny beýan edýär.

05.03.2013ý. Ýaşyl dona bürenip geldi bahar ilime
        Kalplary heýjana getirip, ine-de bahar pasly yetip geldi. Adam ömri derya bolsa bahar tasirleri ol derýanyň gözbaşydyr. Adam ömri dag bolsa bahar tasirleri ol dagyň ak garly asmanyň mawy çüýşesine direnyän çür bagydyr.

01.03.2013ý. Türkmenistanyň bank edaralarynyň işgärleriniň hünärlerini kämilleşdirmek wajyp meseleleriň biridir
       Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň bilim syýasaty üznüksiz bilim maksatnamasy esasynda amala aşyrylýar. Bilimiň üznüksizligi we basgançaklarynyň biri-biri bilen baglanyşykly yzygiderliligi ýurdumyzyň bilim babatdaky döwlet syýasatynyň esasy ýörelgeleriniň biridir. Dünýäniň köp ýurtlary öz innowasion ösüşlerini üznüksiz bilim ulgamyny girizmegiň esasynda üpjün etdiler.

01.03.2013ý. Повышение квалификации работников учреждения банка Туркменистана является одним из актуальных вопросов
      В эпоху могущества и счастья политика образования Туркменистана осуществляется на основе программы непрерывного образования. Непрерывность образования и последовательность, взаимосвязанная с его ступенями, являются одним из основных принципов государственной политики нашей страны в сфере образования. Многие страны мира свое инновационное развитие обеспечили на основе введения непрерывной системы образования.

01.03.2013ý. ÄLEMIŇ TÄZE GÜNI !
      Pasyllaryň soltany baharyň gelmegi bilen tutuş tebigat janlanýar. Her paslyň öz gözelligi bar. Ýöne bahar paslynyň kalbyny heýjana salýan, gözelligine bendi edýän, görünmeýän, bilinmeýän jadysy bar. Dag-dereler ýaşyl begres geýende, durnalar gykuwlaşyp gelende, lemmer-lemmer gara bulutlar süýşüp, gök gübürdäp ýyldyrym çakanda, kükräp-kükräp bahar çagbasy ýaganda, kalbyňda üýtgeşik duýgular döreýär. Il içinde nowruz gijesi dünýä inen perzent üýtgeşik akylly-başly bolýar diýen ynam hem bar. Nowruzyň gelmegi bilen zenanlaryň teşwişi hem artyp, Bibilleriň tagamy bolan semenini taýýarlamagyň ugrunda bolýarlar.

12.02.2013ý EŞRETLI DÖWRÜŇ BAGTYÝAR ZENANLARY
     Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her güni il-ýurt bähbitli işlerden, ösüşlerden, täze-täze wakalardan doly. Hormatly Prezidentimiziň amal eden berkararlyk eýýamynda ýurdumyzyň keşbi tanalmaz derejede özgerýär. Diýarymyzyň dürli künjeklerinde açylyp, ulanylmaga berilýän belent-belent binalaryň, kaşaň ymaratlaryň, dünýä derejeli desgalaryň, adamlaryň ösen durmuş-ýaşaýyş şertleriniň – bularyň ählisiniň aňyrsynda hormatly Prezidentimiziň eziz halky baradaky atalyk aladalary, söýgüsi ýatandyr.

10.01.2013ý GORAGLYLYGYŇ YGTYBARLY KEPILI
     - Ýurtbaştutanymyz milli kanunçylygy kämilleşdirmek, raýatlaryň hukuklaryny giňeltmek, milli demokratiýany Kanunlar arkaly berkitmek ugrunda taýsyz tagallalary edýär. Şu maksat bilen il-ýurduň bähbitlerine laýyk gelýän Kanunlaryň we möhüm resminamalaryň, kanunçylyk namalarynyň uly toplumy kabul edilýär. Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, döwrebap Kanunlar mähriban Watanymyzyň ýagty geljeginiň ygtybarly kepili bolup durýar.

          1
Maglumat arhiwi: 2010 ý. - 2012 ý.
© Daýhanbank 2011
Türkmenistan, Aşgabat, 744000, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 465
Tel.: +99312 380222
Fax.: +99312 920291