• Köp gaýtalanýan soraglar?

WALÝUTA  KURSY
Ady Alyş Satyş
USD 3.4913 3.5175
Howa maglumaty


16.02.2015ý. Baýdak – döwletliligiň nyşany
      Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bu ýyl Bitaraplyk we parahatçylyk ýylynda, hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 20 ýyllygynyň baýram ediljek ýylynda toýlanýar. Döwlet baýdagy Watanymyzyň özbaşdaklygyny we özygtyýarlylygyny, şeýle-de agzybirligini hem Bitaraplygyny alamatlandyrýan döwlet häkimiýetiniň resmi nyşanydyr. Halkymyzyň milli buýsanjy we döwletliligiň nyşany bolan döwlet baýdagymyzda halkyň ar-namysy, Watana bolan söýgisi hem buýsanjy jemlenendir. Döwlet baýdagymyzyň baýramçylygynyň her ýylda uludan bellenilmegi oňa goýulýan hormatdan nyşandyr.

13.02.2015ý. Aşgabat şäherinde türk önümleriniň sergisi açyldy.
      2015-nji ýylyň 10-12-nji fewral aralygynda Aşgabat şäherinde Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi geçirildi. Iki ýurduň söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň ösdürilmegine gönükdirilen bu çäre hyzmatdaşlygyň giň ugurlaryny öz içine aldy.

09.02.2015ý. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzy ösdürmegiň meseleleri boýunça maslahat geçirdi.
     2015-nji ýylyň 4-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň häkimliginde maslahat geçirdi. Maslahatda 2015-2016-njy ýyllarda Aşgabat şäherini ösdürmegiň Konsepsiýasy bilen bagly meselä seredildi. Onda Aşgabat şäheriniň ähli düzümlerini, ýaşaýyş-jemagat hojalygyny döwrebaplaşdyrmagyň esasy ugurlaryny, binagärçilik –gurluşyk işleriniň tapgyrlary, ähli ulgamlary-senagat, ulag we aragatnaşyk, maliýe-bank ulgamlaryndan ylma, sporta we syýahatçylyga çenli öz içine alýan ugurlara maýa goýum mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagyň çäreleri kesgitlenildi.

29.01.2015ý. Paýtagtymyzyň Sergi köşgünde Mebel we öý hojalyk harytlarynyň halkara sergisi geçirildi.
     2015-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda paýtagtymyzyň Sergi köşgünde Mebel we öý hojalyk harytlarynyň halkara sergisi geçirildi. Ýöriteleşdirilen sergi ýurdumyzda geçirilýän giň gerimli sergileriň taryhynda ilkinji bolup, ol mebel pudagynyň gazananlaryny, bu ugurda ýurdumyzyň telekeçiligini ösdürmegiň mümkinçiliklerini, şeýle hem öý üçin köpdürli senagat harytlaryny öndürmek babatda mümkinçilikleri görkezmäge gönükdirilendir.

28.01.2015ý. Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan erkin aýlanýan puluň çägi bellenildi
     Türkmenistanda puluň kadalaşdyrylmagynyň we pula gözegçilik etmegiň täsirini ýokarlandyrmak maksady bilen, 2015-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň çykaran “Erkin aýlanýan puluň çägini bellemek barada” 25-iş belgili buýrugyna laýyklykda, erkin aýlanýan puluň çägi ABŞ-nyň 10 000 (on müň) dollary ýa-da oňa barabar derejede milli ýa-da beýleki daşary ýurt pulunda resmi hümmeti boýunça) derejesinde bellenildi.

27.01.2015ý. Manadymyzyň hümmetine guwanýarys
     Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda Garaşsyz, baky Bitarap türkmen döwletimiz taryh üçin uzak bolmadyk wagtyň içinde örän ýokary sepgitlere ýetdi. Bu öz gezeginde Hormatly Prezidentimiziň ykdysady syýasatynyň öňden görüjilikli, akyl- paýhasa ýugrulan açyk-aýdyň, nusgalyk syýasatdygyny hakykat ýüzünde subut etdi.

23.01.2015ý. Owganystanyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary hakynda
     2015-nji ýylyň 21-22-nji ýanwar aralygynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi.

15.01.2015ý. 2015-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda geçirlen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden.
     2014-nji ýylyň jemleri boýunça möhüm maliýe resminamasy- ýurdumyzyň Döwlet býujeti üstünlikli ýerine ýetirilip, zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda we doly möçberde maliýeleşdirildi.

30.12.2014ý. TÄZE ÝYL GUTLAGY!!!
     Türkmenistan Döwletimizde halkymyz her ýyl Täze ýyl baýramçylygyny uly şatlyk-şowhun bilen garşy alýar. Türkmen halkymyz ýurdumyzyň mundan beýläkde ösüş gazanmagyny, yzygiderli ýagdaýda rowaçlygyň täze belentliklerine ýetmegini, şeýle hem maksatlarynyň başa barmagyny hut Täze ýyl bilen baglanyşdyrýarlar. Taryhyň sahypalaryna girýän 2014-nji ýylda milli we dünýä derejesinde täsirli we möhüm ähmiýetli wakalaryň sazlaşygy we many-mazmuny biziň ähli umyt arzuwlarymyzyň amala aşyryljakdygyna ynamymyzy artdyrýar, çünki biz täsin galdyrýan döwürde we ajaýyp ýurtda ýaşaýarys, biziň ýurdumyzda raýatlarymyzyň abadançylygy Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan esasy ugry hasaplanýar.

28.12.2014ý. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýylyň öňüsyrasyndaky dabaralara gatnaşdy
      2014-nji ýylyň 26-njy dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýaş türkmenistanlylar bilen Aşgabadyň özboluşly, owadan binalarynyň biri hasaplanýan “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdylan ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanynda Täze ýyl baýramçylygyna bagyşlanan dabara gatnaşdy. Bu ýerde paýtagtymyzdaky we ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndaky mekdepleriň okuwçylary ýygnandylar. Döwlet Baştutanymyz çagalary Täze ýyl bilen mähirli gutlap, ýaş türkmenistanlylara jan saglygyny, okuwda üstünlikleri, bagtyýarlygy we isleg-arzuwlaryň hasyl bolmagyny arzuw etdi.

04.12.2014ý. Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýolunyň açylyş dabarasy
      2014-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň we Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhaniniň gatnaşmagynda Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýolunyň açylyş dabarasy boldy.

03.12.2014ý. Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary hakynda
      2014-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýew Türkmenistana resmi saparynda boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň arasynda ikiçäk gepleşikler geçirildi. Ikiçäk duşuşykdan soňra gepleşikler giňeldilen mejlisde dowam etdirildi. Türkmenistanyň Prezidenti ýokary derejede geçen duşuşykda Türkmenistan bilen Gazagystanyň syýasy, ykdysady, medeni gatnaşyklarynyň ösýändigini nygtady. Saparyň barşynda ýokary derejede gepleşikler geçirildi. Onda asyrlaryň dowamynda mizemez dostluk we doganlyk gatnaşyklary bilen bagly bolan goňşy döwletleriň we olaryň halklarynyň arasyndaky netijeli syýasy gatnaşyklary has-da ösdürmäge, söwda-ykdysady gatnaşyklary we däbe öwrülen medeni-gumanitar gatnaşyklary giňeltmäge täze itergi berdi.

31.10.2014ý. MILLI MANAT – ÝURDUMYZYŇ YKDYSADY ÖSÜŞINIŇ GIREWI
      Milli manadymyz döwletimiziň möhüm özbaşdaklygynyň alamatlarynyň biridir. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Biziň baş maksadymyz halkymyzyň bol-elin durmuşda ýaşamagyny üpjün etmekden ybaratdyr. Munuň üçin ykdysatyýetimizi has-da ösdürmelidiris”, diýen gymmatly sözlerinden ugur alyp, döwletimiziň aýratyn pul birliginiň bolmagy ýurdumyzyň özbaşdak pul-karz syýasatyny ýöretmegine, ykdysady özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna mümkinçilik berýär. Milli pul birligimiziň hümmetiniň ýokarlanmagy döwletimiziň ösüşiniň ykdysady görkezijileri bilen berk baglanyşykly bolup durýar.

24.10.2014ý. HÜMMETLI MILLI MANADYMYZ 21 ÝAŞAÝAR
      Garaşsyzlyk ýyllary içinde mundan 21 ýyl ozal 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda türkmeniň milli manadynyň dolanyşyga girizilmegi, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan ajaýyp wakalaryň biri boldy. Türkmenistanyň milli manadynyň dolanyşyga girizilmeginiň örän uly syýasy ähmiýetiniň barlygyny aýratyn bellemek gerek. Şeýle-de milli manat ýurdumyzyň ykdysady howpsyzlygynyň iň bir möhüm sütünleriniň biridir.

24.10.2014ý. Garaşsyz Türkmenistan – beýik özgertmeleriň ýurdy
      Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halky Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda we tagallalary netijesinde düýpli ykdysady, syýasy we medeni özgertmeleri yglan etdi hem-de bu özgertmeler halkyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmakda, Türkmenistan Watanymyzyň halkara abraýyny artdyrmakda oňyn netijeleri berdi. Döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze milli ykdysady ulgamy döretmek türkmen Lideriniň başyny başlan progressiw özgertmeler maksatnamasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Amala aşyrylýan özgertmelerde milli ykdysadyýetimiziň bank ulgamyna hem mynasyp orun degişlidir. Milli pulumyzyň döredilmegi ýurtda özbaşdak durmuş-ykdysady syýasatyny alyp barmaga, bazar gatnaşyklaryna bökdençsiz tapgyrlaýyn geçmäge zerur şertleri döretdi.

23.10.2014ý. Mukaddes Garaşsyzlygyň bosagasynda
      Watanymyzda hormatly Prezidentimiz Mähriban hem Gahryman arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe günlerimiz, aýlarymyz, ýyllarymyz üstünlikden üstünlige beslenýär. Türkmen halky bu gün ýollar, köprüler, binalar, desgalar, oba-şäherler gurýar. Gurulýan ýollar-dostluk ýollary, köprüler–dosty-dosta, dogany-dogana, kalby-kalba gowşurýan köprüler, binalarymyz, desgalarymyz şu günüň ösüş-özgerşikleriniň nyşany, gurýan oba-şäherlerimiz eşretli döwranyň-Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň rowaçlygynyň alamatydyr.

20.10.2014ý. Ýurdumyzda toýlar-toýa ulaşýar!
      Miweleriň içinde iň süýji bişýäni, gülleriň arasynda has owadanlary bolýar. Oktýabr aýy bolsa biziň üçin iň süýji miweleriň bişýän, iň owadan gülleriň açylýan iň bir mukaddes aýydyr. Çünki bu aýda biziň halkymyza hem ömrümize erkinligiň müdimi şuglasyny saçan mukaddes Garaşsyzlygymyza eýe bolduk. Garaşsyzlyk biziň şan-şöhratymyzdyr, mertebämizdir, beýik mukaddesligimizdir. Garaşsyzlyk halkymyzyň baş baýramydyr. Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni ata-babalarymyzyň kalplarynda beslän iň asylly arzuwlarynyň amala aşandygynyň, özbaşdaklygyň, özygtyýarlylygyň, erkinliginiň baýramydyr. Şonuň üçin bu baýram indi 23 ýyl bäri giňden we dabaraly toýlanýar. Hormatly Prezidentimiz: “Garaşsyzlyk güni pähim paýhasly, zehinli, zähmetsöýer halkymyzyň döredijilikli ruhyny öz içine alýan, köňüllerimize buýsanç, kalbymyza mähir paýlaýan hem-de aýratyn taryhy many-mazmuna, uly ähmiýete eýe bolan baş baýramymyzdyr” diýip belleýär.

05.10.2014ý. Hoş geldiň ilime Gurban baýramy
      Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ruhlandyryjysy hormatly Prezidentimiziň çäksiz aladasy netijesinde gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýan türkmen halkynyň milli däp-dessurlary giň gerime eýe boldy. Ýurt baştutanymyzyň saýasynda ýurdumyzyň her bir güni toý baýrama beslenýär. Nowruz baýramy, Gadyr gijesi Oraza baýramy ýaly milli senelerimiziň sanawyna girýan Gurban baýramy durmuşymyza mäkäm ornaşdy. Gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan Mukaddes Gurban baýramy ähli musulman halklaryň däp-dessurlaryna çuň ornaşandygy üçin olar bu baýramçylygy her ýylda özboluşly belläp geçýärler. Gurban baýramy dünýä halklaryny ýakynlaşdyrýar, olaryň gatnaşyklaryny has-da ýokary derejä göterýän belent sepgitlere tarap täze ýollary açýar.

04.09.2014ý. Oba düýpli özgerýär
      Hormatly Prezidentimiziň beýik başlangyçlary bilen indi alty ýyldan gowrak wagt bäri üstünlikli amala aşyrylýan “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyny” yzygiderli durmuşa geçirmekde uly öňegidişlikler gazanylýar. Şu ýylyň 4-nji aprelinde ýurdumyzda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Oba Milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişini has-da güýçlendirmek barada giňişleýin gürrüňler edildi. Häzirki wagtda welaýatlarymyzda düýbi tutulan täze şäherçede we obada alnyp barylýan gurluşyk işleri giň gerimliligi bilen göwnüňi galkyndyrýar.

17.07.2014ý. Bank ulgamynda logistikanyň ösüşi
      Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011-2030-njy ýyllar üçin Döwlet Maksatnamasynyň strategik maksadynda ýurduň pul-karz ulgamynyň (maliýe-karz infrastrukturasy) döwrebaplaşdyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Maliýe-karz edaralarynyň ulgamynda esasy orny täjirçilik banklary eýeleýär.

20.03.2014ý. Diyarda ýaňlanýar Nowruzyň waspy
      Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwrüniň ruhlandyryjysy Hormatly Prezidentimiziň çäksiz aladasy netijesinde gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýan türkmen halkynyň milli däp-dessurlary giň gerime eýe boldy. Mukaddes Gurban baýramy, Oraza baýramy, Gadyr gijesi ýaly milli senelerimiziň sanawyna girýän Nowruz baýramy durmuşymyza mäkäm ornaşdy. Nowruz baýramy biziň halklarymyzy ýakynlaşdyrýar, gatnaşyklarymyzy has-da ýokary derejä göterýän belent sepgitlere tarap täze ýollary açýar. Mukaddes Nowruz baýramy ruhy we taryhy – medeni umumylyklarymyzy beýan edýän ajaýyp baýramdyr. Bu baýramda biz şöhratly pederlerimiziň beyik ynançlaryny we dünýägaraýyşlaryny, asyrlaryň dowamynda kämilleşip gelen medeni we ruhy mirasyny görýäris.
© Daýhanbank 2011
Türkmenistan, Aşgabat, 744000, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 465
Tel.: +99312 380222
Fax.: +99312 920291