Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň Ösüş bankynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň Ösüş bankynyň ýolbaşçysyny kabul etdi 22.09.2016

Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň Ösüş bankynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2016-njy ýylyň 21-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aziýanyň ösüş bankynyň prezidenti Takehiko Nakaony kabul etdi.

Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, türkmen Liderini ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň ýakynlaşyp gelýän 25 ýyllyk şöhratly senesi bilen gutlap, türkmenistanlylara parahatçylyk we abadançylyk arzuw etdi. Aziýanyň ösüş bankynyň ýolbaşçysynyň nygtaýşy ýaly, özbaşdak ösüşiniň ýyllary içinde Türkmenistan durmuş-ykdysady ösüşiniň belent sepgitlerine ýetdi, onuň halkara abraýy artdy, şeýle hem dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan alyp barýan içeri we daşary syýasaty doly goldawa eýe boldy.

Jenap Takehiko Nakao sebitiň iri maliýe düzüminiň depginli ösýän Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmäge bolan meýli barada aýdyp, ägirt uly ykdysady we serişde kuwwatyna eýe bolan, dünýäde özüni jogapkär we ygtybarly hyzmatdaş hökmünde tanadan ýurdumyz bilen işewür aragatnaşyklary pugtalandyrmagyň uly geljegini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aziýanyň ösüş bankynyň ýolbaşçysyna mähirli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, bilelikde üstünlikli işlemegiň tejribesi toplanan bu abraýly maliýe guramasy bilen netijeli özara gatnaşyklary ösdürmäge Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýändigini tassyklady. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, özara bähbitlilik we uzakmöhletleýin esasda ýola goýlan netijeli gatnaşyklar yzygiderli ykdysady ösüşiň ähmiýetli ýagdaýlarynyň biridir.

Duşuşygyň barşynda döwlet Baştutanymyz we myhman ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alyşdylar, häzir durmuşa geçirilýän hem-de geljege niýetlenen milli we halkara ähmiýetli wajyp taslamalar babatda netijeli özara hereketleri mundan beýläk-de giňeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Milli Liderimiz Aziýanyň ösüş bankynyň Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasynyň Tranzaksion Geňeşçisi hökmünde çykyş edýändigini kanagatlanma bilen nygtap, bankyň prezidentine hyzmatdaşlyga netijeli çemeleşmeleri üçin minnetdarlyk bildirdi.

Ýurdumyz Bitarap döwlet bolmak bilen, parahatçylyk we “açyk gapylar” syýasatyny işjeň durmuşa geçirýär, özi-de biz bu syýasaty diňe bir goňşy ýurtlar babatda däl, eýsem-de, sebitiň döwletleriniň we bütin adamzadyň bähbitlerine alyp barýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Şu babatda Türkmenistanyň Owganystanda parahatçylygy we durnukly ösüşi üpjün etmegiň tarapdary bolup çykyş edýändigi nygtaldy. Türkmenistan goňşy ýurtda bar bolan meseleleriň diňe parahatçylykly çözülmegi hem-de uzak möhletli geljege niýetlenen täze ykdysady taslamalary işjeň herekete getirmek ugrunda çykyş edýär. Döwletimiz

doganlyk owgan halkyny goldamak üçin mundan beýläk-de hemme tagallalaryny etmäge hem-de bu meseleler boýunça iri halkara guramalarynyň, hususan-da, BMG-niň çäklerinde dünýä jemgyýetçiligi bilen işjeň özara hereket etmäge meýillidir diýip, milli Liderimiz aýtdy. 

Öz gezeginde, jenap Takehiko Nakao wekilçilik edýän bankynyň Türkmenistanyň durmuşa geçirýän döredijilikli daşary syýasat strategiýasyny we netijeli halkara başlangyçlaryny doly goldaýandygyny hem-de olary durmuşa geçirmek işine hemmetaraplaýyn ýardam bermäge taýýardygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, myhman ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk syýasatynyň Merkezi Aziýa sebitindäki umumysyýasy ýagdaýlara oňyn täsir edýändigini belledi. Aziýanyň ösüş bankynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň abadan durmuşy gurmakda Owganystana hakyky kömek we goldaw berýändigini kanagatlanma bilen nygtap, energiýa serişdelerini we elektroenergiýany ibermek, täze ulag geçelgelerini çekmek we olary sebitiň ulgamyna goşmak we beýlekiler ýaly strategik taýdan möhüm ugurlarda yzygiderli durmuşa geçirilýän taslamalaryň wajypdygyny belledi. 

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasynyň üstünde bilelikdäki üstünlikli işler diňe bir taslama gatnaşyjy ýurtlaryň däl, eýsem, umuman, sebitiň döwletleriniň hem durmuş-ykdysady ösüşine oňyn täsir eder. Çaklamalara görä, bu taslama üstünlikli amala aşyrylanda Owganystanyň görjek ägirt uly ykdysady bähbididinde,  ol ýerde 12 müňden gowrak täze iş orunlary dörediler. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz şu gün TOPH gaz geçirijisiniň Türkmenistanyň çäklerindäki böleginiň gurluşygyny maliýeleşdirmek üçin Yslam ösüş banky bilen ylalaşyk baglaşmak hakynda Karara gol çekilendigini belledi.

Bu transmilli gaz geçirijiniň gurluşygynyň taslamasynyň Tranzaksion Geňeşçisi hökmünde Aziýanyň ösüş banky bu täzeligi goldaýar diýip, myhman aýtdy hem-de Aziýanyň ösüş bankynyň türkmen Lideriniň başlangyjy boýunça durmuşa geçirilýän iri maýa goýum taslamalaryna mundan beýläk-de maliýe taýdan goldaw bermäge meýillidigini nygtap, olaryň sebitiň döwletleri üçin ykdysady taýdan bähbitli bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, myhman energetika howpsuzlygyny üpjün etmek we täze ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň netijeli teklipleriniň wajypdygyna aýratyn ünsi çekdi.

Aziýanyň ösüş bankynyň ýolbaşçysy ulag-aragatnaşyk ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek meselelerine degip geçip, Türkmenistan-Owganystan-Täjigistan demir ýol geçelgesiniň gurluşygynyň söwda-ykdysady haryt dolanyşygyny artdyrmak hem-de umuman, tutuş Ýewraziýa yklymyny ösdürmek üçin oňaýly şertleri üpjün etjekdigini nygtady. Şu ugurda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň berkidilmeginiň geljegi örän uly görünýär diýip, myhman aýtdy.

Pursatdan peýdalanyp, döwlet Baştutanymyz Aziýanyň ösüş bankynyň prezidentini durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahata gatnaşmaga çagyrdy. Bu maslahat Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň çözgüdine laýyklykda şu ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda geçiriler.

Elektroenergetika pudagy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň wajyp ugry diýlip atlandyryldy. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz öndürilýän elektroenergiýanyň bir bölegini Owganystana ýeňillikli şertlerde iberýän ýurdumyzyň geljekde onuň goňşy ýurda iberilişiniň möçberlerini artdyrmagy meýilleşdirýändigini belledi. 

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistan bilen Aziýanyň ösüş bankynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň netijeli berkidilmegi üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny belläp, türkmen tarapynyň Aziýanyň ösüş banky tarapyndan hödürlenjek hyzmatdaşlyk baradaky täze teklipleri öwrenmäge taýýardygyny aýtdy.  

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Aziýanyň ösüş bankynyň ýolbaşçysy Takehiko Nakao ynanyşmak we özara bähbitlilik ýörelgelerinde ýola goýulýan özara bähbitli hyzmatdaşlygyň has-da ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Türkmen döwlet habarlary agentligi← Täzeliklere geçiň!walýuta - 27.05.2018 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy