Hormatly ildeşler

Hormatly ildeşler 03.02.2017

Hormatly ildeşler

HORMATLY ILDEŞLER!

         Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, Sizi bank kart hyzmatlaryndan peýdalanmaklyga çagyrýar!

        “Altyn asyr” bank kartlary, söwda merkezlerinde harytlary satyn alanyňyzda, durmuş hyzmatlary, öýjükli we öý telefonlaryna tölegleri geçirmekde, sarp ediş maksatly we ipoteka karzlarynyň esasy bergisini we göterim tölegleri, ýangyç goýujy beketlerinde hasaplaşyklary hem-de Internetiň üsti bilen bank kartyňyz arkaly göz öňünde tutulan tölegleri geçirip bilersiňiz.

             SMS – habardar etmek hyzmaty Siziň pul serişdeleriňiziň goraglylygyny üpjün edip, bank kart hasabyňyzyň hereketi baradaky maglumaty hakyky wagtda almaklyga ýardam eder.

           Şeýle hem, “Altyn asyr” bank kartlarynyň eýelerine, kart hasabyndaky serişdeleriň galyndysyna ýyllyk 5% girdeji tölenilýändigini habar berýär.

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankynyň aladasy

hyzmatlaryň Siziň üçin amatly we bähbitli bolmagydyr!

Biziň salgymyz: Aşgabat ş.,Bitarap Türkmenistan şaýoly 465-nji jaý.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 38-03-59, 38-03-98, 38-03-66.


← Täzeliklere geçiň!walýuta - 20.10.2018 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy