Täzelikler

Milli hukuk ulgamy kämilleşýär 11.09.2020 Milli hukuk ulgamy kämilleşýär
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynyň her bir güni şanly wakalara, toý-baýramlara beslenýär. Halk hojalygynyň ähli pudaklarynda ösüşler we özgertmeler amala aşyrylýar.  Ýelden ýüwrük bedewlerimiz Ata Watanymyzyň täze eýýamyndaky ösüşleriniň nyşanyna öwrüldi. Bedew bady bilen öňe barýan ýurdumyzda ösüşleriniň we özgertmeleriniň özeninde konstitusion özgertmeler ýatyr. Mälim bolşy ýaly, halkymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak şanly wakalaryň biri hem “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Konstitusion kanunyň kabul edilmegi  bolar.

Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine badalga berildi 03.09.2020 Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine badalga berildi
2-nji sentýabrda Türkmenistanda köpçülikleýin güýzlük bugdaý ekişine başlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen möhüm oba hojalyk möwsümi ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda birbada badalga aldy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi 28.08.2020 Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryny okgunly ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, Bank kartlarynyň üsti bilen nagt däl hasaplaşyklaryň görnüşlerini hödürleýär 21.08.2020 Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, Bank kartlarynyň üsti bilen nagt däl hasaplaşyklaryň görnüşlerini hödürleýär
Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, Bank kartlarynyň üsti bilen nagt däl hasaplaşyklaryň görnüşlerini hödürleýär.
-  Ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan talyplaryň töleglerini tölemek;
-  Töleg terminallarynyň üsti bilen  söwda merkezlerinde satyn
   alynan harytlar  üçin tölegleri amala aşyrmak;

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky kärendeçilere “Daýhan karzy”  atly karzy  hödürleýär 21.08.2020 Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky kärendeçilere “Daýhan karzy” atly karzy hödürleýär
Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, ýurdumyzda pagta, bugdaý, şaly we gant şugundyry  hasyllaryny ösdürip ýetişdirmek bilen meşgullanýan kärendeçilere “Daýhan karzy”  atly karzy  hödürleýär


1 - 5 (e/a) 227
Sahypalar:


walýuta - 23.09.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy