Täzelikler

Türkmenistanyň Konstitusiýasy– döwletiň Esasy kanuny 16.05.2019 Türkmenistanyň Konstitusiýasy– döwletiň Esasy kanuny
Geçen asyryň ahyrynda Garaşsyz Türkmenistan döwletimiziň esasy Kanuny 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edildi. Şol Esasy Kanunyň esasynda döwletimizde şondan soňky geçen çärýek asyr döwrüň içinde häzirki zaman türkmen jemgyýetiniň düýpli özgermelere sezewar bolandygy hem-de şol döwürde jemgyýetçilik ösüşiniň belent sepgitlerine çykandygy şübhesizdir.

14.05.2019 Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Diýarymyzyň görküne görk goşulýar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýylyň 8-nji maýynda Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Döwlet Baştutanymyz “Altyn asyr” Türkmen kölüniň çäginde täze, döwrebap obanyň, giň gerimli durmuş-önümçilik toplumynyň gurluşygynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde täze obanyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy 08.05.2019 Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde täze obanyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde täze, döwrebap obanyň, giň gerimli durmuş-önümçilik toplumynyň gurluşygynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.

Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň ornaşdyrylyşy. 17.04.2019 Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň ornaşdyrylyşy.
Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky “Türkmenistan- rowaçlygyň Watany” ýylynda Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde «Ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» kabul edildi. Maksatnama laýyklykda bank ulgamyny ösdürmek we kämilleşdirmek, şol sanda halkymyz üçin ýokary ähmiýetli amatlyklary üpjün edýän nagt däl hasaplaşyklaryň täze tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça netijeli işler durmuşa geçirilýär.

Önümçilik maksatly karzlar barada BILDIRIŞ! 16.04.2019 Önümçilik maksatly karzlar barada BILDIRIŞ!
Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankynyň etrap şahamçalary müşderilere berilýän önümçilik maksatly karzlaryň ugurlary, banka tabşyrylmaly resminamalaryň sanawy, müşderileriň kabul edilýän wagtlary we degişli hünärmenleriň telefon belgileri baradaky maglumatlary Size hödürleýär


1 - 5 (e/a) 115
Sahypalar:


walýuta - 20.05.2019 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy