Täze bank hyzmaty

09.10.2018

Täze bank hyzmaty

HORMATLY ILDEŞLER!Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky  “Maşgala” karty atly täze hyzmaty hödürleýär.
“Altyn – asyr” bank karty hasabyna “Maşgala” atly karty birikdirilýär. Müşderiniň  arzasynda görkezlen ýa-da Internet-banking arkaly üýtgetmek bilen, Müşderiniň  bank karty hasabyndan “Maşgala” bank kartyň hepdelik sarp edijilik pul mukdarynyň möçberini “Müşderi” özbaşdak kesgitleýär.
Müşderi “Maşgala” atly kartyň üsti bilen ähli nagt däl hasaplaşyk töleglerini amala aşyrýar, şeýle-de bankomatlardan nagt görnüşinde pul serişdelerini alyp biler.
“Maşgala” atly bank  kartynyň möhleti 3 (üç) ýyla çenli açylar.

“Maşgala” atly amatly hem-de ygtybarly
Täze kartyň hyzmatyndan peýdalanmaga çagyrýarys!

Habarlaşmak üçin telefon belgimiz:
38-02-13, 38-03-32, 38-02-28.

Şeýle hem, ähli welaýat şahamçalarmyza ýüz tutup bilersiňiz!

← Täzeliklere geçiň!walýuta - 20.05.2019 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy