Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky raýatlara nagt däl görnüşinde kiçi göwrümli karzlary hödürleýär.

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky raýatlara nagt däl görnüşinde kiçi göwrümli karzlary hödürleýär. 03.06.2020

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky raýatlara nagt däl görnüşinde kiçi göwrümli karzlary hödürleýär.

Hormatly raýatlar !

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, raýatlara melleginde (kömekçi hojalygynda, bölünip berlen ýer böleginde) ekerançylygy we maldarçylygy ösdürmek maksady bilen, oba hojalyk önümlerini öndürmek, esasy we dolanyşyk serişdelerini edinmek hem-de iri önümçilikler üçin zerur bolan ýerli çig mallary öndürmek üçin nagt däl görnüşinde kiçi göwrümli karzlary  hödürleýär.
Karzyň möçberi      -   30 000 (otuz müň) manada çenli;
Karzyň göterimi      -   ýyllyk 10 (on) göterim;
Karzyň möhleti       -   3 (üç) ýyla (alty aý ýeňillikli döwri bilen) çenli;
Karzyň üpjünçiligi  -  tölege ukyply üçünji tarapyň zamunlygy
                                    ýa-da girew emlägi.

Habarlaşmak üçin, Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankyna we onuň şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz!
Telefon belgilerimiz: 38-01-73, 38-01-54.
Ahal welaýaty 8-00137-33-4-39,
Balkan welaýaty 8-00246-5-21-51,
Daşoguz  welaýaty 8-00322-53-8-67,
Lebap welaýaty 8-00422-91-3-48,
Mary  welaýaty 8-00522-60-7-72.

← Täzeliklere geçiň!walýuta - 25.10.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy