Şahsy taraplar
Şahsy taraplar
Sarp ediş maksatly karzlary
 • Karzyň möhleti

  3 ýyla çenli

 • Karzyň möçberi

  40 000 manada çenli

 • Göterim derejesi

  14%


Ýaş maşgalalara öý-goş satyn almak üçin karz (nagt we nagt däl görnüşinde)
 • Karzyň möhleti

  3 ýyla çenli

 • Karzyň möçberi

  6 000 manada çenli

 • Göterim derejesi

  1%


Kiçi göwrümli (önümçilik üçin) karzlar
 • Karzyň möhleti

  3 ýyla çenli

 • Karzyň möçberi

  30 000 manada çenli

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 10%


Türkmenistanyň Prezidentiniň kararyna laýyklykda täze ýaşaýyş jaýyny satyn almak (ipoteka) üçin
 • Karzyň möhleti

  30 ýyla çenli

 • Karzyň möçberi

  Ýaşaýyş jaýyň bahasynyň 90% çenli

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 1%


Türkmenistanyň ýokary we orta okuw jaýlarynda, şeýle hem Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan düzülen sanawa laýyklykda daşary ýurtlaryň bilim edaralarynda bilim alýan talyplaryň okuwynyň hem-de umumy ýaşaýyş jaýynyň bahasyny tölemek üçin berilýän “Talyp karzy” atly karz
 • Karzyň möhleti

  3 ýyla çenli

 • Karzyň möçberi

  42 000 manada çenli

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 5%


Döwlet tabşyrygyna girýän önümleri ösdürip ýetişdirilýän döwründe kärendeçiler üçin sarp ediş maksatly “Daýhan karzy” atly karz
 • Karzyň möhleti

  1 ýyla çenli

 • Karzyň möçberi

  10 000 manada çenli

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 10%


Owerdraft karzy
 • Karzyň möhleti

  1 ýyla çenli

 • Karzyň möçberi

  Ortaça aýlyk zähmet hakynyň 50% çenli

 • Göterim derejesi

  Ýyllyk 10%

Karzlaryň üpjünçiligi zamunçylyk, girew emlägi, kepillik. Karzlar nagt däl görnüşinde berilýär.