Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
67uKUvOuI9x1zmlg86BJX8lS5r4sA4W9PsnX5lrHQPPeFA8Viv_1663136695.jpg
2387
12.09.2022

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda alnyp barylýan işleriň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine, Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllygyny baýram etmäge taýýarlyk görlüşine, sebitlerdäki möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişine degişli meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim welaýatda pagta ýygymynyň alnyp barlyşy, pagta arassalaýjy kärhanalaryň, kabul ediş harmanhanalarynyň, kombaýnlaryň we beýleki tehnikalaryň bökdençsiz işledilişi, hasyly ýygnap almak üçin gowaçanyň ýapragyny düşürmek işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi. Şunuň bilen bir hatarda bugdaý ekişini agrotehniki möhletlerde geçirmek üçin tehnikalar, gurallar doly güýjünde işledilýär, bugdaý öndürijiler ýokary hilli tohumlar we mineral dökünler bilen üpjün edilýär. Güýzlük ýeralma, gök-bakja, beýleki oba hojalyk ekinlerine ideg işleri dowam etdirilýär. Mundan başga-da, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygyna taýýarlyk görlüşi, bu sene mynasybetli ulanmaga tabşyrylmagy göz öňünde tutulýan desgalardaky gurluşyklaryň barşy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, pagta ýygymynyň oba hojalygynda möhüm möwsümleriniň biridigini aýdyp, bu ugurda öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi üçin zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi hem-de pagta arassalaýjy kärhanalaryň, kabul ediş harmanhanalarynyň, kombaýnlaryň, beýleki tehnikalaryň bökdençsiz işledilmelidigini tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz bugdaý ekişiniň depginlerini güýçlendirmegiň möhümdigini, bu möwsümi üstünlikli geçirmek maksady bilen, hemme degişli meseleleriň öz wagtynda çözülmeginiň berk gözegçilikde saklanylmalydygyny belläp, bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Ekiş döwründe gallaçylar ýokary hilli tohumlar bilen üpjün edilmelidir, tehnikalar doly güýjünde işledilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz güýzlük ýeralma, gök-bakja we beýleki ekinlere ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, bellenilen möhletlerde geçirilmelidigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramyna ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmegiň zerurdygyny, welaýatda bina edilýän ähli desgalaryň bellenilen möhletlerde hem-de ýokary hilli ulanmaga berilmelidigini belläp, häkime degişli görkezmeleri berdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew oba hojalyk işleri, pagta ýygymy möwsüminiň depginleri barada hasabat berdi. Ýygymda kombaýnlar hem-de ýygnalan hasyly harmanhanalara we pagta arassalaýjy kärhanalara daşamak üçin awtoulag tehnikalary işjeň ulanylýar. Kombaýnlaryň netijeli işini üpjün etmek üçin gowaçanyň ýapragyny düşürmek çäreleri guramaçylykly alnyp barylýar. Şeýle-de bugdaý ekişiniň agrotehniki möhletlerde geçirilýändigi, ekişde tehnikalaryňdyr gurallaryň doly güýjünde işledilýändigi, bugdaý öndürijileriň ýokary hilli tohumlar we mineral dökünler bilen ýeterlik derejede üpjün edilýändigi barada hasabat berildi. Hasabatyň çäklerinde güýzlük ýeralma, gök-bakja, beýleki oba hojalyk ekinlerine ideg işleriniň agrotehniki kadalara hem-de günbatar sebitiň toprak-howa şertlerine laýyklykda alnyp barylýandygy, gant şugundyryny ýetişdirmek boýunça görülýän çäreler barada habar berildi.

Şunuň bilen birlikde, häkim şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyklaryň ýagdaýy, ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, obasenagat toplumynda alnyp barylýan işleriň, şol sanda “ak altyn” hasylyny ýygnap almagyň we güýzlük bugdaý ekişiniň ýokary depginlerini üpjün etmegiň, agrotehniki möhletlerde tamamlamagyň ähmiýetini belläp, häkime bu meseleleri hemişelik gözegçilikde saklamagy tabşyrdy hem-de birnäçe degişli görkezmeleri berdi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek üçin güýzlük ýeralmanyň, gök-bakja hem-de beýleki oba hojalyk ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilişine uly ähmiýet berilýändigini nygtap, ekinlere ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde alnyp barylmagynyň zerurdygyna aýratyn ünsi çekdi.

Şeýle-de hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaraly çärelere ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň alnyp barlyşyny berk gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň demirgazyk sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, ýerli toprak-howa şertleri nazara alnyp, 14-nji sentýabrda badalga beriljek pagta ýygymyna taýýarlyk görlüşi baradaky hasabaty bilen dowam etdi. Şunuň bilen baglylykda, pagta arassalaýjy kärhanalaryň, kabul ediş harmanhanalarynyň, kombaýnlaryň we beýleki tehnikalaryň ýygym möwsümine doly taýýar edilendigi barada habar berildi. Ekişiň agrotehniki möhletlerde, ýokary hilli geçirilýändigi, tehnikalaryň we gurallaryň doly güýjünde işledilýändigi, bugdaý öndürijileriň ýokary hilli tohumlar, mineral dökünler bilen üpjün edilýändigi barada aýdyldy. Şeýle-de güýzlük ýeralma, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerine ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde alnyp barylýandygy barada hasabat berildi. Şu günler demirgazyk sebitiň şaly ekilen meýdanlarynda hem ideg işleri degişli kadalara laýyklykda ýerine ýetirilýär.

Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramyny mynasyp garşylamak üçin taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hem hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmekde obasenagat pudagyny ösdürmegiň ähmiýetini nygtap, bugdaý ekişi möwsümini bellenilen möhletlerde tamamlamak üçin, onuň depginini güýçlendirmegiň zerurdygyny belledi. Geljek ýylyň bereketli hasyly bu işleriň geçirilişiniň hiline baglydyr. Hormatly Prezidentimiz ýetişdirilen gowaça hasylyny guramaçylykly we ýitgisiz ýygnap almaga girişilmegine möhüm ähmiýet bermegiň zerurdygyny aýdyp, bu babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Şeýle-de beýleki oba hojalyk önümlerini, şol sanda güýzlük ýeralma, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek, şaly ekilen meýdanlarda ideg işlerini talabalaýyk alyp barmak ugrunda zerur çäreler görülmelidir.

Döwlet Baştutanymyz gurluşyk taslamalarynyň amala aşyrylyşy baradaky meselä ünsi çekip, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişiniň yzygiderli gözegçilikde saklanylmalydygyny aýdyp, häkime bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew gündogar sebitde pagta ýygymynyň alnyp barlyşy, pagta arassalaýjy kärhanalaryň, kabul ediş harmanhanalarynyň, kombaýnlaryň we beýleki tehnikalaryň bökdençsiz işledilişi, hasyly kombaýnlaryň kömegi bilen ýygnap almak üçin gowaçanyň ýapragyny düşürmek işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi. Şunuň bilen birlikde, bugdaý ekişi agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýar, onda tehnikalar we gurallar doly güýjünde işledilýär. Bugdaý öndürijiler ýokary hilli tohumlar, mineral dökünler bilen üpjün edilýär. Şeýle hem güýzlük ýeralma, gök-bakja, beýleki oba hojalyk ekinlerine, şonuň ýaly-da, şaly ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýändigi barada hasabat berildi.

Mundan başga-da mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygyna taýýarlyk görlüşi, şu ýyl ulanmaga tabşyrylmagy göz öňünde tutulýan desgalarda gurluşyklaryň barşy barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, pagta ýygymynyň ekerançylaryň durmuşynda möhüm möwsümleriň biridigini belledi we pagta arassalaýjy kärhanalaryň, kabul ediş harmanhanalarynyň, kombaýnlaryň, beýleki tehnikalaryň bökdençsiz işledilmelidigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz geljekki bereketli hasylyň girewi bolan bugdaý ekişini agrotehniki talaplara laýyklykda ýerine ýetirmek hem-de bu möhüm möwsümi üstünlikli geçirmek maksady bilen, hemme degişli meseleleriň öz wagtynda çözülmeginiň berk gözegçilikde saklanylmalydygyny häkime tabşyrdy. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow güýzlük ýeralma, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerine üns berilmelidigini belledi, häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramyna ýokary guramaçylykly taýýarlyk görmegiň möhümdigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekip, bina edilýän ähli desgalaryň öz wagtynda we ýokary hilli ulanmaga berilmegi boýunça häkime birnäçe tabşyryklary berdi.

Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde alnyp barylýan işler bilen birlikde pagta ýygymy möwsüminiň depginleri barada hasabat berdi. Möwsümde kombaýnlar hem-de hasyly harmanhanalara we pagta arassalaýjy kärhanalara daşamak üçin awtoulag tehnikalary işjeň ulanylýar. Pagta ýygymyndaky kombaýnlaryň netijeli işini üpjün etmek maksady bilen, gowaçanyň ýapragyny düşürmek guramaçylykly alnyp barylýar.

Şeýle-de häkim bugdaý ekişiniň agrotehniki möhletlerde ýokary hilli geçirilýändigi, ekişde tehnikalaryňdyr gurallaryň doly güýjünde işledilýändigi, bugdaý öndürijileriň ýokary hilli tohumlar we mineral dökünler bilen üpjün edilýändigi barada hasabat berdi. Güýzlük ýeralma, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerine ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde alnyp barylmagy üçin hemme çäreleriň görülýändigi barada-da durlup geçildi. Mundan başga-da, welaýatyň toprak-howa şertlerini nazara almak bilen, gant şugundyryna talabalaýyk ideg etmek ugrunda ähli tagallalaryň edilýändigi barada aýdyldy.

Şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi maksat edinilýän desgalarda gurluşyk işleriniň ýagdaýy, Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çärelerine taýýarlyk görlüşi barada hem hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, obasenagat toplumynda alnyp barylýan işleriň ähmiýetini belledi hem-de gowaça hasylyny ýygnap almagyň, güýzlük bugdaý ekişiniň ýokary depginlerini saklamagyň, bu möwsümleri bellenilen agrotehniki möhletde tamamlamagyň wajypdygyny aýtdy. Şunda oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny netijeli ulanmak bilen bir hatarda, ekerançylaryň, mehanizatorlaryň netijeli zähmet çekmegi we dynç almagy, olary zerur serişdeler bilen doly möçberde üpjün etmek üçin hemme şertleri döretmek esasy talap bolup durýar. Bu babatda welaýatyň ýolbaşçysyna birnäçe tabşyryklar berildi.

Döwlet Baştutanymyz güýzlük ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilişine uly ähmiýet berilýändigini nygtap, bu ugurda ekinlere ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde alnyp barylmagyny üpjün etmegiň zerurdygyny aýtdy. Şunuň bilen birlikde hormatly Prezidentimiz welaýatyň gant şugundyry ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň alnyp barlyşyny gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Şeýle-de Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli meýilleşdirilen dabaraly çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek tabşyryldy. Döwlet Baştutanymyz şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň alnyp barlyşyny hem berk gözegçilikde saklamak barada degişli görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow gözegçilik edýän oba hojalyk toplumynda işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Wise-premýer häzirki wagtda ýurdumyzda pagta ýygymynyň dowam edýändigini, Daşoguz welaýatynda-da bu jogapkärli möwsüme başlamak boýunça degişli taýýarlyk işleriniň geçirilýändigini aýtdy. Şu günler ýurdumyzyň welaýatlarynda bugdaý ekişiniň dowam edýändigi barada hem hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalyk işlerini degişli derejede guramak, agrotehnikanyň kadalaryny berjaý etmek, pagta ýygymynyň hem-de güýzlük bugdaý ekişiniň depginini gowşatman alyp barmagy üpjün etmek bilen bagly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy wise-premýere tabşyrdy. Mundan başga-da güýzlük ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny almak üçin, olara ideg edilişi hemişe üns merkezinde bolmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz öňde jogapkärli wezipeleriň durýandygyny aýdyp, Bitarap Watanymyzyň ýyl ýazgysyndaky şöhratly senä — mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramçylygyna ünsi çekdi. Edermen gallaçylarymyzyň we pagtaçylarymyzyň tutanýerli zähmeti naýbaşy baýramymyzyň ýakynlaşyp gelýän şu günlerinde uly ähmiýete eýedir.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda kesgitlenen ähli wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyny belledi. Munuň özi ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly senäniň mynasyp garşylanmagynda uly ähmiýete eýedir. Döwlet Baştutanymyz öňde goýlan wezipeleriň çözülmegine jogapkärçilikli hem-de toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny nygtap, wise-premýere, welaýatlaryň häkimlerine birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň hem-de mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmegiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

(TDH 12.09.2022 ý.)