kredit hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl

goýum hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Siziň girdejiňiz:

walýuta - 30.03.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy

Täzelikler

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi Şu gün türkmen paýtagtynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisi boldy. Ol 11-nji oktýabrda meýilleşdirilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşine taýýarlyk görmegiň jemleýji tapgyryna öwrüldi. (Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi 10.10.2019 ý.)
Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň energetika ministri M.Artykowyň hem-de «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň ýolbaşçysy B.Öwezowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny» üstünlikli ýerine ýetirmegiň ugurlary we bu babatda öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Milli Liderimiziň täze kitaby halkymyzyň ruhubelentliginiň nyşanydyr Şu gün paýtagtymyzdaky Oba hojalyk toplumynyň maslahatlar zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmen alabaýy” atly täze eseriniň neşir edilmegi mynasybetli tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa hökümet agzalary, obasenagat toplumynyň ähli düzümleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, döwlet tebigy goraghanalaryň, ugurdaş ylmy institutlaryň, ýokary okuw mekdepleriniň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Aşgabatda GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň mejlisi geçirildi Şu gün paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň 83-nji mejlisi boldy.
Ýurdumyzda pagta hasylyny ýygnamaklyga girişildi
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen milli ykdysadyýetimiziň oba senagat toplumyny ýurdumyzda geçirilýän giň möçberli özgertmeleriň hasabyna ösdürmek, ýurdumyzyň içerki bazarynda azyk bolçulygyny döretmek we oba senagat toplumynyň eksport mümkinçiligini artdyrmak barada ägirt uly işler amala aşyrylýar.

Täzelikler 46 - 50 (e/a) 196