kredit hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl

goýum hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Siziň girdejiňiz:

walýuta - 25.10.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.
Sanlaşdyrmak işleri hereketde: möhüm ädimler we iri meýilnamalar Ministrler Kabinetiniň 6-njy sentýabrda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň özygtyýarlylygynyň, bähbitleriniň goragyna, ulgamlaýyn howpsuzlygyň wehimlerini aradan aýyrmaga, şeýle hem jemgyýetçilik tertibini üpjün etmäge, guramalaryň we raýatlaryň kanuny hukuklaryny hem-de bähbitlerini goramaga gönükdirilen «Kiberhowpsuzlyk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny goldady we oňa gol çekdi.
Türkmenistan we Singapur ykdysady gatnaşyklary.  

 Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýylyň 26-27-nji awgustynda Singapur Respublikasynda döwlet saparynda bolup, ýurduň Prezidenti hanym Halima Ýakob şeýle-de Premýer-ministri Li Sýan Lun bilen duşuşyklar geçirdi. Bu saparyň iki ýurtlaryň arasynda aýratyn ähmiýet berilýän döwletara gatnaşyklaryň köp ugurlary boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin aýdyň subutnamasydyr. Bu ugurda, Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň döwletleri, şol sanda Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmak Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutylýan ugurlarydyr.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri!
Mähriban talyplar, eziz okuwçylar!

Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň jemgyýetçilik durmuşynda uly orun tutýan ajaýyp baýram — Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de 2019 — 2020-nji täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!
Birinji Hazar ykdysady forumynyň netijeleriniň ýurdumyzyň Hazarýaka sebitiniň ykdysadyýetine ähmiýeti 2019-njy ýylyň 11-12-nji awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda birinji Hazar ykdysady forumy, Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunda Halkara Hazar innowassion tehnologiýalar sergisi we “Türkmen sährasy - 2019” atly halkara awtosergisi geçirildi. Forumyň Türkmenistanda geçirilmegi ýurdumyzyň dünýä giňişligindäki abraýyny şeýle-de Hormatly Prezidentimiziň sebitde we dünýäde Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmäge gönükdirilen netijeli başlangyçlarynyň ähliumumy ykrar edilmeginiň nobatdaky subutnamasy bolup durýar. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasaty esasynda Hazarda netijeli hyzmatdaşlygy berkitmek, bitaraplyk, hoşniýetli goňşuçylyk we “Açyk gapylar” ýörelgelerine esaslanan daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarydyr.

Täzelikler 86 - 90 (e/a) 231