kredit hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl

goýum hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Siziň girdejiňiz:

walýuta - 24.10.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy

Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Singapura sapary dünýä metbugatynyň sahypalarynda Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Singapura amala aşyran döwlet saparynyň üstünliklere beslenmegi türkmen-singapur gatnaşyklarynyň häzirki zaman taryhynda täze eýýamyň başlangyjyny alamatlandyrýandygyny aýdyp bolar. Saparyň dowamynda ýakyn onýyllyklar üçin ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň depginlerini kesgitleýän möhüm ylalaşyklar gazanyldy.
BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASYNYŇ BAŞ ASSAMBLEÝASYNYŇ 74-nji MEJLISINDE TÜRKMENISTANYŇ ILERI TUTÝAN UGURLARY Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy bolmak bilen, Türkmenistan bu gurama halkara parahatçylygy, howpsuzlygy gorap saklamak we pugtalandyrmak, ähli döwletleriň hem-de halklaryň durnukly ösüşini üpjün etmek meseleleri boýunça dünýä jemgyýetçiliginiň mandatyna eýe bolan ýeke-täk halkara düzüm hökmünde garaýar.
Birinji Hazar ykdysady forumy – möhüm syýasy wakadyr Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet baştutany wezipesine girişen gününden beýläk ähli döwletler bilen goňşuçylyk gatnaşyklarynyň binýadyny berkden tutmaga aýratyn uly ähmiýet berip gelýär. Munuň özi biziň berkarar döwletimiziň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň iň esasy talaplarynyň biridir. Döwletimiziň daşary syýasatynda Hazaryň onuň kenarynda ýerleşýän ýurtlaryň arasyndaky    dostluk-doganlyk gatnaşyklaryň deňzi bolmagyny üpjün etmek aýratyn orun eýeleýär. Munuň bolsa diňe bir sebitde däl, eýsem tutuş dünýäde pugta parahatçylygy, ähliumumy howpsuzlygy hem-de durnukly ösüşi üpjün etmek babatda dünýä jemgyýetçiliginiň alyp barýan tutumly işlerine biziň döwletimiziň mynasyp goşant goşýandygynyň subutnamasydyr. Bu wezipäniň üstünlikli amal edilmegi bolsa Hazar deňziniň halkara hukuk derejesiniň kesgitlenmeginiň oňyn çözgüdiniň gözlenmegine hem-de tapylmagyna köp derejede bagly bolup geldi.
Nagt däl hasaplaşyklary geçirmekligiň ýurdumyzyň ykdysadyýetine ähmiýeti.

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe durnukly ykdysady ösüşe eýe bolan bedew bady bilen öňe barýan Garaşsyz we baky Bitarap döwletimizde hormatly Prezidentimiziň öňden görüjilikli başlangyçlary esasynda amala aşyrylýan milli ykdysady özgertmelerinde bank we maliýe ulgamynyň işini has-da kämilleşdirmäge gönükdirilen çäreler aýratyn orun tutýar.

Birinji Hazar ykdysady forumyna sebitiň ýurtlarynyň hökümet Baştutanlary gatnaşdylar Şu gün bu ýerde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongresler merkezinde birinji Hazar ykdysady forumy geçirildi, oňa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Täzelikler 91 - 95 (e/a) 231