kredit hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl

goýum hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Siziň girdejiňiz:

walýuta - 20.02.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy

Täzelikler

«Talyp tölegi» ― Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik  bankynyň täze onlaýn hyzmaty Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy sanly ykdysadyýete geçirmek bilen bagly tabşyryklaryndan ugur alyp, Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik banky özüniň onlaýn hyzmatlarynyň sanyny barha artdyrýar. Bu hyzmatlaryň her biriniň ilata dürli amatlyklary döredýändigini biz öz tejribämizde görüp gelýäris.
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Bitaraply mekanyň täze belentlikleri “Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýyly hormatly Prezidentimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän, ýurdumyzyň at-abraýyny has-da belende galdyrmaga, halkymyzyň abadan durmuşyny ýokary derejelere ýetirmäge gönükdirilen başlangyçlary belentlige beslenýär. Bu şygar bilen şu ýylyň 14-nji ýanwarynda Ak mermerli Aşgabat şäherimiziň Oguzkent myhmanhanasynda Parasatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistan we halkara guramalary: Parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahaty geçirildi.
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine, döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere, şeýle-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahatyna gatnaşdy Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahaty geçirildi. Ol Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlandy.

Täzelikler 6 - 10 (e/a) 186