kredit hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl

goýum hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Siziň girdejiňiz:

walýuta - 25.10.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy

Täzelikler

Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine badalga berildi 2-nji sentýabrda Türkmenistanda köpçülikleýin güýzlük bugdaý ekişine başlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen möhüm oba hojalyk möwsümi ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda birbada badalga aldy.
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryny okgunly ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.
Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, Bank kartlarynyň üsti bilen nagt däl hasaplaşyklaryň görnüşlerini hödürleýär Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, Bank kartlarynyň üsti bilen nagt däl hasaplaşyklaryň görnüşlerini hödürleýär.
-  Ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan talyplaryň töleglerini tölemek;
-  Töleg terminallarynyň üsti bilen  söwda merkezlerinde satyn
   alynan harytlar  üçin tölegleri amala aşyrmak;

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky kärendeçilere “Daýhan karzy”  atly karzy  hödürleýär Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, ýurdumyzda pagta, bugdaý, şaly we gant şugundyry  hasyllaryny ösdürip ýetişdirmek bilen meşgullanýan kärendeçilere “Daýhan karzy”  atly karzy  hödürleýär
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze kitabyny ýazyp tamamlady Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş günleriniň dowam edýän pursatlarynda halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän ýagşy dessurlaryna we türkmen halkynyň döreden milli ýörelgelerine bagyşlanan täze kitabyny ýazyp tamamlady.

Täzelikler 6 - 10 (e/a) 231