kredit hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl

goýum hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Siziň girdejiňiz:

walýuta - 24.10.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy

Täzelikler

“Galkynan daýhan” atly möhletli  goýumy “Galkynan daýhan” goýumy– ýyllyk 10% göterimli, goýum 1 ýyllyk möhlete açylýar. Bu goýuma pul serişdeleri nagt we nagt däl görnüşinde 20000 (ýigrimi müň)  manatdan az bolmadyk möçberde kabul edilýär.
“Altyn asyryň altyn daýhany” atly   goýumy Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky we onuň garamagyndaky şahamçalary ilatyň erkin pul serişdelerini bank goýumlaryna çekmek üçin “Altyn asyryň altyn daýhany” atly  
goýumy hödürleýär.
“Altyn asyra daýhan gadamy” atly möhletli  goýumy “Altyn asyra daýhan gadamy” goýumy– ýyllyk 8% göterimli, bu möhletli goýum bolup, oba hojalyk önüm öndürijiler üçin niýetlenen.Goýumyň möhleti 1 ýyl.  Goýum  nagt we nagt däl görnüşinde kabul edilýär.
Ýurdumyzyň bugdaý hasylyny öndürijiler bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösdürmek barada döwlet tarapyndan edilýän ýadawsyz aladalaryň netijesinde ýurdumyzda her ýylda uly zähmet üstünlikleri gazanylýar.
SANLY YKDYSADYÝET: DÖWREBAP ÖSÜŞE TARAP

Döwür ähli ugurlarda döwrebap özgertmeleriň zerurdygyny talap edýär. “Türkmenistanyň Prezidentimiziň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” görkezilen maksatlara ýetmegiň anyk ugurlary we gurallary kesgitlenende, milli ykdysadyýeti, hususy pudagy durnukly ösdürmek üçin ähli serişdeleriň we mümkinçilikleriň has doly derejede herekete girizilmegi, paýdarlar jemgyýetleriniň döredilmegi, biržanyň we gymmatly kagyzlar bazarynyň iş depginini ýokarlandyrylmagy esasy wezipe hökmünde bellenildi.   


Täzelikler 106 - 110 (e/a) 231