kredit hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl

goýum hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Siziň girdejiňiz:

walýuta - 20.02.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Täze ýyl Gutlagy Eziz watandaşlar!
Mähriban halkym!

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýyl tamamlanyp barýar. Ýene az wagtdan biz 2019-njy ýyl bilen hoşlaşyp, Täze — 2020-nji ýyly garşylarys. Geçip barýan ýyl mähriban halkymyzyň durmuşynda düşümli ýyllaryň biri boldy.
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem beýleki wajyp meselelere garaldy.
Türkmen bitaraplygy tutuş ynsanyýetiň hyzmatynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz döwletimiziň hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanýan syýasaty durmuşa geçirmek bilen, bütin ynsanyýetiň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge mynasyp goşant goşýar.
«Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk» atly ylmy maslahata gatnaşyjylara Gadyrly maslahata gatnaşyjylar!

Sizi «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk» atly ylmy maslahatyň öz işine başlamagy hem-de Halkara Bitaraplyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!
Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, bank kartlaryňyzyň üsti bilen “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlaryny hödürleýär Hormatly raýatlar !
Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, nagt däl hasaplaşyklary ýaýbaňlandyrmak maksady bilen, bank kartlaryňyzyň üsti bilen “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlaryndan peýdalanmaklyga çagyrýar

Täzelikler 11 - 15 (e/a) 186