kredit hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl

goýum hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Siziň girdejiňiz:

walýuta - 20.02.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy

Täzelikler

«Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergä we ylmy maslahata gatnaşyjylara
Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara serginiň açylmagy hem-de ylmy maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu serginiň we ylmy maslahatyň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekde we giňeltmekde, özara tejribe alyşmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna ynanýaryn.
Balkan welaýatynyň edermen pagtaçylaryna, ýygymçylaryna, mehanizatorlaryna we ähli oba hojalyk işgärlerine

Gadyrly Balkan welaýatynyň «ak altyn» ussatlary! Hormatly pagtaçy daýhanlar!Sizi welaýat boýunça 5 müň tonnadan gowrak «ak altyny» Watan harmanyna tabşyryp, pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamaňyzy üstünlikli ýerine ýetirendigiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan asylly işleriňizde mundan beýläk-de uly üstünlikleri arzuw edýärin.
«Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasyna we ylmy maslahata gatnaşyjylara Hormatly myhmanlar!
Hormatly neşirýat ulgamynyň işgärleri!
Eziz ildeşler!

Sizi «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasynyň we ylmy maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Dünýäniň dürli ýurtlaryndan bu halkara kitap baýramçylygynyň işine gatnaşmak üçin eziz Diýarymyza gelen myhmanlara, halkara sergi-ýarmarkasyna we ylmy maslahatyna ähli gatnaşyjylara üstünlik arzuw edýärin.
1-nji NOÝABR – MILLI MANADYMYZYŇ DOLANYŞYGA GIRIZILEN GÜNI

YKDYSADYÝETIMIZIŇ SARSMAZ SÜTÜNI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň bank ulgamyny ösdürmeklige, milli manadymyzyň hümmetini durnukly saklamaklyga, ykdysadyýetimiziň ileri tutulyp ösdürilýän pudaklaryny karzlaşdyrmaklyga uly üns berilýär. Milli manadymyz 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda dolanyşyga girizildi. Bu waka halkymyzyň taryhynda unudylmajak seneneleriň birine öwrüldi. Türkmen halky milli manadyna halallygyň, döwletliligiň, arassalygyň, päkligiň nyşany hökmünde garaýar.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.
(Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi 28.10.2019 ý.)

Täzelikler 21 - 25 (e/a) 186