kredit hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl

goýum hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Siziň girdejiňiz:

Internet hyzmatlary

Internet hyzmatlary

walýuta - 22.01.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy

Täzelikler

«Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk» atly ylmy maslahata gatnaşyjylara Gadyrly maslahata gatnaşyjylar!

Sizi «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk» atly ylmy maslahatyň öz işine başlamagy hem-de Halkara Bitaraplyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!
Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, bank kartlaryňyzyň üsti bilen “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlaryny hödürleýär Hormatly raýatlar !
Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky, nagt däl hasaplaşyklary ýaýbaňlandyrmak maksady bilen, bank kartlaryňyzyň üsti bilen “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlaryndan peýdalanmaklyga çagyrýar
Türkmenistanyň “Daýhanbank”döwlet täjirçilik banky banky birnäçe görnüşli karzlary hödürleýär 1.Raýatlara berilýän mikrokarzlar.
2.Raýatlara sarp ediş maksadyna berilýän karzlar.
3.Ýokary okuw jaýlarynda gündizki görnüşinde bilim alýan talyplaryň okuwynyň bahasyny tölemek üçin berilýän “Talyp karzy”.
4.Durmuş guran ýaş maşgalalara zerur bolan öý goşlaryny we hojalyk harytlaryny satyn almak üçin ýeňillikli berilýän karzlar.
5.Türkmenistanyň raýatlaryna gurlup ulanylmaga taýýar edilen hususy ýaşaýyş jaýlary we jaýlardaky öýleri gozgalmaýan emläk hökmünde girewe goýup satyn almak üçin berilýän karzlar
6.Önümçilik maksatly oba hojalyk ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin tohum satyn almaklyga berilýän karzlar.
Türkmen-özbek gatnaşyklary — hoşniýetli goňşuçylygyň we netijeli hyzmatdaşlygyň nusgasy Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasyna iş sapary bilen ugrady. Saparyň dowamynda netijeli türkmen-özbek gatnaşyklaryny mundan beýläk-de işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylar, şeýle hem milli Liderimiz Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň ikinji konsultatiw duşuşygyna gatnaşar.
BANK GOÝUMLARY HALKYŇ HYZMATYNDA Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösdürmek barada döwlet tarapyndan berilýän goldawlaryň netijesinde ýurdumyzyň edermen babadaýhanlary her ýylda bolşy ýaly bu ýyl hem  ajaýyp zähmet üstünliklerini gazandylar.

Täzelikler 6 - 10 (e/a) 178