kredit hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl

goýum hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Siziň girdejiňiz:

Internet hyzmatlary

Internet hyzmatlary

walýuta - 18.06.2019 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy

Täzelikler

Ak şäherim Aşgabat Ady asyrlaryň jümmüşine uzap gidýän Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri türkmen halkynyň kalbynda mermer şäher hökmünde orun aldy iň bir ajaýyp nusgasyna öwrüldi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyp görke giren ak mermerli gözel Aşgabat maddy we ruhy medeniýetiň beýik-beýik ýadygärliklerinde geçmişiň ỳaňy ỳaňlanỳan gadymy türkmen topragynyň hakykatda gaỳtadan galkynmagynyň äşgär nyşanyna öwrüldi.
Türkmenistanyň Konstitusiýasy– döwletiň Esasy kanuny Geçen asyryň ahyrynda Garaşsyz Türkmenistan döwletimiziň esasy Kanuny 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edildi. Şol Esasy Kanunyň esasynda döwletimizde şondan soňky geçen çärýek asyr döwrüň içinde häzirki zaman türkmen jemgyýetiniň düýpli özgermelere sezewar bolandygy hem-de şol döwürde jemgyýetçilik ösüşiniň belent sepgitlerine çykandygy şübhesizdir.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Diýarymyzyň görküne görk goşulýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýylyň 8-nji maýynda Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Döwlet Baştutanymyz “Altyn asyr” Türkmen kölüniň çäginde täze, döwrebap obanyň, giň gerimli durmuş-önümçilik toplumynyň gurluşygynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde täze obanyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde täze, döwrebap obanyň, giň gerimli durmuş-önümçilik toplumynyň gurluşygynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.
Ýurdumyzda nagt däl hasaplaşyklaryň ornaşdyrylyşy. Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky “Türkmenistan- rowaçlygyň Watany” ýylynda Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde «Ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» kabul edildi. Maksatnama laýyklykda bank ulgamyny ösdürmek we kämilleşdirmek, şol sanda halkymyz üçin ýokary ähmiýetli amatlyklary üpjün edýän nagt däl hasaplaşyklaryň täze tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça netijeli işler durmuşa geçirilýär.

Täzelikler 6 - 10 (e/a) 121