kredit hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl

goýum hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Siziň girdejiňiz:

walýuta - 23.09.2020 ý.

Alyş Satyş
USD / TMT 3.4913 3.5175
Merkezi Bankyň walýuta kursy

Täzelikler

SANLY YKDYSADYÝET: DÖWREBAP ÖSÜŞE TARAP

Döwür ähli ugurlarda döwrebap özgertmeleriň zerurdygyny talap edýär. “Türkmenistanyň Prezidentimiziň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” görkezilen maksatlara ýetmegiň anyk ugurlary we gurallary kesgitlenende, milli ykdysadyýeti, hususy pudagy durnukly ösdürmek üçin ähli serişdeleriň we mümkinçilikleriň has doly derejede herekete girizilmegi, paýdarlar jemgyýetleriniň döredilmegi, biržanyň we gymmatly kagyzlar bazarynyň iş depginini ýokarlandyrylmagy esasy wezipe hökmünde bellenildi.   

Kiçi we orta telekeçilik: bank karzlarynyň ýeňillikleri

Ykdysadyýetiň hususy böleginiň emläk mümkinçiliklerini ösdürmek we ýurduň jemi içerki önüminde onuň paýyny ýokarlandyrmak, ykdysadyýetiň çig mal däl böleginiň eksport edilýän harytlarynyň we hyzmatlarynyň görnüşlerini artdyrmak, daşary ýurtlardan import edilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleriň netijeliligini ýokarlandyrmak esasy wezipeleriň biri bolup durýar.

“Talyp karzy”

05.06.2019
“Talyp karzy”

Türkmenistaynyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky “Talyp karzy” atly karzyň täze görnüşini hödürleýär:

 

    “Talyp karzy” atly karz ýokary okuw jaýynda, okuwyň gündizki görnüşinde okap, bilim alýan talyplaryň ýakyn garyndaşlaryna okuwyň bahasyny tölemek üçin nagt däl görnüşinde okuw jaýyna geçirmek bilen berilýär.

“Rowaçlyk” goýumy

HORMATLY TÜRKMENISTANYŇ RAÝATLARY!

 

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky

“Rowaçlyk”atly täze bank goýum hyzmatyny hödürleýär:

 

   “Rowaçlyk” goýumy - Goýum meýletin häsiýetli bolup, çaganyň dünýä inen gününden başlap, çaganyň bir ýaşy dolýança banka ýüz tutup bolýar we ýyllyk 12 göterim bilen 18 ýaşyna çenli hereket edýär. Goýumyň möçberi çäklendirilmedik bolup nagt we bank kartynyň üsti bilen nagt däl görnüşinde kabul edilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasaryny kabul etdi Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Dawlatali Saidi kabul etdi.

Täzelikler 106 - 110 (e/a) 227